تبلیغات
☯ دانـــــلود نرم افزار و بازی حرفه ای ☯ - نکات مهم و اصلی در طراحی صفحات وب
☯ دانـــــلود نرم افزار و بازی حرفه ای ☯
✍ بــزرگ ترین مرجــع بازی های حرفــــه ای و جذاب ✍
مفاهیم مقدماتی وب

مفهوم و نکات اصلی و مهم طراحی صفحات وب مقدماتی جلد اول ( 15 فصل می باشد )

 وب، یکی از سرویس های ارایه شده روی اینترنت و از جمله پرکاربردترین آنها محسوب
می شود.
را دریافت نموده و صفحه وب را نمایش HTML مرورگر وب نرم افزاری است که کدهای
می دهد.
افزونه ها، برنامه های کوچکی هستند که به یک برنامه بزرگ تر متصل شده و قابلیت هایی
را به آن اضافه م یکنند.
زبان های نشانه گذاری، محتوا و اطلاعاتی در مورد چگونگی تفسیر محتوا را با هم ادغام
میکنند.
ایجاد شده و دارای قواعد سختگیرانه تری در HTML زبانی است که بر مبنای XHTML
کدنویسی است.
گام های اولیه طراحی وب سایت عبارتند از :
نیازسنجی
تهیه طرح اولیه
تهیه محتو ا
پیاده سازی
آماده سازی و انتشار
اشکال زدایی و توسعه
اصول ساخت وب سایت را می توان در پنج سرفصل زیر دست هبندی کرد:
طراحی
مخاطب محوری
ساختار اطلاعات
محتو ا
پشتیبانی
در وب 21 6 رنگ وجود دارد که توسط همه مرورگرهای قدیمی و سیستم های ویندوز و
مکینتاش پشتیبانی می شود و رنگ های امن وب نامیده می شوند؛ اما امروزه با پیشرفت های نرم افزاری
و سخ تافزاری صورت گرفته، لزومی به محدود کردن طراحی به این چند رنگ وجود ندارد.
حاوی مجموعه ای از برچس بها است که نحوه تفسیر و نمایش اطلاعات موجود در XHTMLسند را مشخص م یکنند.
هر برچسب می تواند تعدادی مشخصه داشته باشد که ویژگی های آن برچسب را تعیین میکنند.
برای نمایش صحیح نویسه های فارسی صفحه وب در همه سیستم ها، باید کدگذاری صفحه روی
تنظیم شود. UTF- حالت 8
قرار م یگیرد. <body> محتوای صفحه وب درون برچسب
قرار دهید. <b> </b> برای توپر کردن بخشی از متن باید آن را درون برچسب های
برای انتقال ادامه محتوا به ابتدای سطر بعد استفاده می شود. <br/> از برچسب
برای تعریف تیترها)سرفص لها( کاربرد دارند. <h تا < 6 <h برچسب های < 1
برای سب کدهی به عناصر درون صفحه استفاده می شود. این مشخصه، عباراتی style از مشخصه
را به صورت زوج خصوصیت  مقدار می پذیرد.
برای زیرخط دار کردن آن کاربرد <u> برای مایل کردن بخشی از متن و برچسب <i> برچسب
دارد.
برای پاراگراف بندی متن استفاده می شود. <p> از برچسب
mid و ra، mp3، wma ،wav : پرکاربردترین فرمت های صوتی در محیط وب عبارتند از
پشتیبانی می شود. PNG و JPEG، GIF در وب فقط از فرمت های تصویری
حجم آنها )Optimizer( برای نمایش تصاویر در صفحه، ابتدا باید با استفاده از نرم افزار بهینه ساز
را به حداقل ممکن برسانید.
به صورت پیش فرض، تصویر پ سزمینه در کل صفحه تکرار می شود
طرح بندی صفحه با ایجاد جداول و لیست ها
از جداول برای طرح بندی صفحه و نیز نمایش منظم مجموعه ای از اطلاعات استفاده می شود.
)<div> امروزه اغلب طراحان ترجیح م یدهند برای طر حبندی صفحه به جای جدول از لایه )برچسب
استفاده کنند.
یک ردیف ایجاد <tr> استفاده کنید. برچسب <table> برای ایجاد جدول باید از برچسب
گذاشته شده است. <td> م یکند و می تواند حاوی چند خانه باشد. ایجاد خان هها برعهده برچسب
می توانید جهت جدول را راست ب هچپ کنید. rtl و مقدار dir با استفاده از مشخصه
از لیس تها برای دسته بندی اطلاعات و نیز طرح بندی صفحه )عموماً بخش منوها( استفاده
می شود.
نکات فصل ششم
1.1 کاربردهای جدول را در صفحات وب توضیح دهید.
2.2 جدولی حاوی سه ردیف و دو ستون ایجاد کنید ب هگونه ای که پهنای آن % 40 عرض صفحه باشد
و ضمناً در میانۀ افقی صفحه قرار گیرد.
را توضیح دهید. cellspace و cellpadding 3.3 عملکرد مشخصه های
4.4 کدی بنویسید که نمای زیر را ایجاد نماید.ابعاد مریع های رنگی 200 در 200 نقطه است و کادر
قرمز رنگ اطراف مرب عها 20 نقطه ضخامت دارد.
ایجاد ارتباط میان صفحات وب
برای ایجاد یک پیوند به نقطه ای از صفحه، صفحه ای دیگر، یک فایل یا نشانی <a> از برچسبپست الکترونیک استفاده می شود.
نشانی می تواند نسبی یا مطلق باشد. نشانی مطلق، کامل است اما نشانی نسبی، نسبت به محل
فعلی تعیین می شود.
برای برقراری ارتباط صفحه با یک منبع خارجی )مثلاً فایل جاوااسکریپت( <link> از برچسب
استفاده می شود.
١. در رابطه با روش پیوند دهی به نقاط موجود در یک صفحه )پیوند درونی( تحقیق نمایید.
تحقیق نمایید. ImageMap ٢. در رابطه با روش ایجاد نقشه تصویری
تحقیق کنید. Outlook Express اولیه نرم افزار )Configuration( 3. در مورد نحوه پیکربندی
قاب بندی صفحات وب
با استفاده از قاب می توانید صفحه را به چند بخش تقسیم نموده و در هر بخش صفحه
مجزایی را نمایش دهید.
امروزه کاربرد قاب ها در طراحی صفحات وب محدود شده است.
برای ایجاد قاب کاربرد <frame> برای ایجاد قابدان و برچسب های <frameset> برچسب
دارند.
برای ایجاد قابی که حاوی یک سند دیگر است استفاده می شود. <iframe> از برچسب
تعریف سایت و مدیریت داشته ها
وب سایت ها می توانند ساختارهای گوناگونی نظیر خطی، سلسل همراتبی، چرخشی و تارعنکبوتی
داشته باشند.
نشان داده می شود. File درون پانل Dreamweaver ساختار درختی وب سایت در نرم افزار
انجام درست مراحل طراحی وب سایت تأثیر زیادی در کامل بودن نتیجۀ کار خواهد داشت.
توانایی طرح بندی صفحات
طرح بندی صفحات به چهار روش زیر امکان پذیر است:
استفاده از جداول
بهره گیری از قاب ها
استفاده از الگوها
استفاده از لایه ها
برای استفاده از رنگ ها در صفحه وب می توانید نام یا کد هگزادسیمال آنها را قید کنید.
برای ترکیب خان ههای انتخاب شده جدول استفاده می شود. Merge از دستور
طرح بندی صفحه با استفاده از جدول امکان پذیر است اما برای طراحی های پیچیده با
دشواری های زیادی روبرو است.
استفاده از الگو باعث صرفه جویی در ایجاد صفحات مشابه و تسهیل نگه داری وب سایت خواهد
شد.
الگوهای زیادی در اینترنت به صورت رایگان وجود دارد که می توانید آنها را دانلود نموده و
مورد استفاده قرار دهید.
یک صفحه را می توان بر مبنای یک الگو ایجاد کرده یا الگویی را روی یک صفحه اعمال نمود.
افزودن محتوا به صفحات
و برای ادامه مطلب از سطر Enter از کلید <p> برای ایجاد برچسب Dreamweaver در محیطاستفاده می شود. Shift+Enter از کلیدهای )<br/> جدید )برچسب نمایش داده می شود. Properties تنظیمات هر یک از عناصر صفحه درون قاب پس از قرارگرفتن اشار هگر روی آن با تصویر دیگری جایگزین می شود. Rollover تصویر
محیط کدنویسی
از اغلب زبان های ایجاد صفحات ایستا و پویای وب پشتیبانی م یکند. Dreamweaver نرم افزار قابلیتی برای استفاده از امکان کدنویسی در محیط طراحی گرافیکی Quick Tag Editor است. Dreamweaver امکاناتی را برای مدیریت محیط کدنویسی فراهم می آورد. Code Inspector می توانید کدهای وارد شده را اشکال زدایی و بهینه کنید. Clean Up با استفاده از دستور
طرح بندی صفحات با لایه ها
خارجی، روشی استاندارد و کارآمد برای طر حبندی صفحات CSS استفاده از لایه ها و فایل های
وب است.
می توان به سه صورت تعبیه شده، داخلی و خارجی استفاده کرد که کاربرد حالت CSS از کدهای
خارجی توصیه می شود.
می توان از چندین نوع انتخا بگر استفاده کرد که پرکاربردترین آنها CSS در فایل های
عبارتند از :
Type Selector
Class Selector
ID Selector
لایه ها می توانند درون یک دیگر یا بر روی هم قرار گیرند.
راه اندازی وب سایت
برای راه اندازی یک وب سایت باید دامنه و هاست موردنیاز را از یکی از شرکت های ارائ هدهنده
خدمات میزبانی اجاره نمایید.
استفاده نموده یا از قابلیت های ftp برای انتقال فایل ها روی سرور می توانید مستقیماً از اکانت
استفاده نمایید. Dreamweaver تعبیه شده در
به فرایند قرار دادن وب سایت روی وب، آپلود گفته می شود
 منبع این مطلب چند پست
1. CIW Design Methodology and Technology, Prosoft, 2003
2. Duckett ,Jon, Beginning HTML, XHTML, CSS, and JavaScript, Wrox, 2010
3. Johnson, Steven, Adobe Dreamweaver CS5 on Demand, Que, 2010
http://www.w3.org 4 .4 وب سایت کنسرسیوم وب به نشانی
نوع مطلب :
برچسب ها : نکات مهم و اصلی در طراحی صفحات وب، نمایش داده می شود. Properties تنظیمات هر یک از عناصر صفحه درون قاب،
لینک های مرتبط : نکات مهم و اصلی در طراحی صفحات وب،

شنبه 22 اردیبهشت 1397 02:02 قبل از ظهر
crediton org ua
займ круглосуточно онлайн
деньги в долг украина на карту
деньги на карту быстро без отказа
кредит онлайн на карту 24 7
быстрый займ на карту онлайн украина
компаньон финанс онлайн заявка
پنجشنبه 19 بهمن 1396 04:48 قبل از ظهر
خیلی عالی و ممنون
جمعه 13 مرداد 1396 09:08 بعد از ظهر
Hey there! I simply want to give you a huge thumbs up for the great information you have got here on this
post. I will be coming back to your site for more soon.
چهارشنبه 21 تیر 1396 05:17 بعد از ظهر
Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i
read this article i thought i could also make comment due to this good piece of writing.
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 04:50 قبل از ظهر
If you desire to grow your experience just keep visiting this web page and be updated with the hottest
information posted here.
جمعه 18 فروردین 1396 03:17 بعد از ظهر
I'm not sure why but this website is loading very slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
I'll check back later and see if the problem still exists.
پنجشنبه 10 فروردین 1396 11:50 بعد از ظهر
Great article! This is the type of information that should
be shared around the internet. Disgrace on the search engines for not positioning this post higher!
Come on over and discuss with my site . Thank you =)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


با سلام خدمت بازدید کنندگان گرامی هدف از ایجاد این وبلاگ دانـــــلود نرم افزار و بازی

حرفه ای و بزرگ ترین مرجع بازی های روز دنیا

مدیر وبلاگ : فرشید باقریان
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

ツCode style picturesツ
http://bo3e.com/wp-content/uploads/style-ax-cod.gif